Uncategorised

Offerte aanvraag

Offerte aanvraag

Neem direct contact op of vul het offerteformulier in

Interactie moet je ervaren

Het team

Vacatures en stages

Contactgegevens

Algemene voorwaarden

Klachtenprocedure

Contactgegevens

Interactie GroepHorapark 9, 6717LZ EdeT. 0318-693501 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Congresbureau Interactie BV

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Arnhem: 09112237BTW nummer: NL813621471B01

Interactie Opleidingen BV

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Arnhem: 50760394BTW nummer: Interactie Opleidingen BV is BTW vrijgesteld.

Interactie moet je ervaren

Aanmelden nieuwsbrief

Offerte aanvragen

Lees meer: Offerte aanvraag

  • Hits: 1036

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Fouten moeten echter worden opgelost.

Klachtenprocedure Als u over een bepaalde gang van zaken ontevreden bent of van mening bent dat er in uw geval fouten zijn gemaakt, vernemen wij dat graag van u. Wij zullen onze fouten en de gevolgen daarvan te allen tijde trachten op te lossen en tevens willen wij daarvan leren voor de toekomst. Wij stellen het daarom zeer op prijs als u ons hierover informeert. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. Wat is van belang? Om uw klacht op een juiste en snelle wijze op te lossen kunt u ons, indien van toepassing, van de volgende gegevens te voorzien: uw (bedrijfs)naam, adres en telefoongegevens; een heldere omschrijving van uw klacht; de naam van het congres of de persoon waarover u een klacht heeft; het tijdstip waarop de klacht ontstond. Zodra wij over deze gegevens beschikken gaan wij met uw klacht aan de slag en houden we u op de hoogte over de voortgang van de afwikkeling. Hoe een klacht indienen? U kunt uw klacht zowel mondeling als schriftelijk indienen. U kunt contact opnemen met uw congresmanager of uw klacht melden bij iedere andere medewerker waarmee u contact heeft. Uw klacht kunt u ook schriftelijk sturen naar:   Interactie Groept.a.v. de directieHorapark 96717 LZ Ede Of mailen naar Anita van Zanten (Managing Director). Wat doen wij met uw klacht? Na ontvangst nemen wij uw klacht op in ons klachtenregistratiesysteem. In dit systeem wordt uw klacht geregistreerd en 6 maanden bewaard. U ontvangt binnen drie werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging waarin wij vermelden: een korte beschrijving van uw klacht; hoe en wanneer wij uw klacht onderzoeken; op welke termijn u naar alle waarschijnlijkheid een antwoord kunt verwachten. Normaliter wordt een klacht binnen twee weken afgerond. Periodiek evalueert Interactie de aard en omvang van ontvangen klachten. Tevens kijken wij welke maatregelen noodzakelijk zijn ter voorkoming van nieuwe klachten. Indien de klant nog steeds ontevreden is, wordt er een onafhankelijke derde partij (Drs. D.H.T. Tjan, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) ingeschakeld om een oplossing te zoeken voor het probleem. 

Contactgegevens

Interactie GroepHorapark 9, 6717LZ EdeT. 0318-693501 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Congresbureau Interactie BV

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Arnhem: 09112237BTW nummer: NL813621471B01

Interactie Opleidingen BV

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Arnhem: 50760394BTW nummer: Interactie Opleidingen BV is BTW vrijgesteld.

Interactie moet je ervaren

Lees meer: Klachtenprocedure

  • Hits: 264

Vacatures en stages

Vacatures en stages

Heb je interesse in werken bij Interactie? Stuur dan een open sollicitatie met CV en foto naar ons toe.

Vacatures

Stages

Wil je je verder ontwikkelen door ervaring op te doen in de praktijk? Dat kan! Interactie biedt MBO- en HBO-studenten de gelegenheid om een leuke en leerzame stage te lopen. Er zijn mogelijkheden voor zowel meeloop- als afstudeerstages. Interactie is een erkend leerbedrijf van de ECABO en van het Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs Horeca, Toerisme en Voeding (LOB HTV). Geef in een mail of brief een duidelijke omschrijving van zowel je opleiding als het doel van de stage (meelopen of afstuderen) en/of de stageopdracht. Voeg daarnaast een CV toe en vertel iets over jezelf en je achtergrond. Wij bieden een leuke en professionele werkomgeving in een jong en enthousiast team binnen een sterk groeiende succesvolle organisatie. Je sollicitatie kun je sturen naar:Interactie Groept.a.v. Jolien WiegmanHorapark 96717 LZ EdeE-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het team

Vacatures en stages

Contactgegevens

Algemene voorwaarden

Klachtenprocedure

Contactgegevens

Interactie GroepHorapark 9, 6717LZ EdeT. 0318-693501 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Congresbureau Interactie BV

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Arnhem: 09112237BTW nummer: NL813621471B01

Interactie Opleidingen BV

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Arnhem: 50760394BTW nummer: Interactie Opleidingen BV is BTW vrijgesteld.

Interactie moet je ervaren

Aanmelden nieuwsbrief

Offerte aanvragen

Lees meer: Vacatures en stages

  • Hits: 347

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Interactie maakt gebruik van algemene voorwaarden. U kunt deze hieronder inzien.

Download PDF bestand

Algemene voorwaarden Interactie Groep

Interactie Opleidingen BV Interactie Opleidingen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland met nummer 50760394 en heeft haar algemene voorwaarden bij de Kamer gedeponeerd. Congres- en organisatiebureau Interactie BV Congres- en organisatiebureau Interactie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland met nummer 09112237 en heeft haar algemene voorwaarden bij de Kamer gedeponeerd. AFDELING I - ALGEMEEN De in afdeling I vermelde bepalingen zijn van toepassing indien Interactie met een contractspartij een overeenkomst is aangegaan. 1. Definities 1.1 Interactie Groep bestaande uit Interactie Opleidingen BV en Congres- en organisatiebureau Interactie BV (hierna Interactie) is een officieel erkende onderwijsinstelling met als doelstelling het organiseren van scholingen, congressen, symposia, evenementen en bijeenkomsten. Het overdragen en/of uitwisselen van kennis en informatie staan centraal binnen deze scholingen, congressen, symposia, evenementen en bijeenkomsten. 1.2 Overeenkomst: De overeenkomst aangaande alle activiteiten met betrekking tot het ontwikkelen, aanbieden en organiseren van een congres / symposium / evenement / bijeenkomst / scholing dan wel de overeenkomst tot het volgen van de congres / symposium / evenement / bijeenkomst / scholing in de meest ruime zin. 1.3 Contractspartij: De partij die een overeenkomst met Interactie is aangegaan. 1.4 Deelnemer: De natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst tot het volgen van een congres / symposium / evenement / bijeenkomst / scholing met Interactie is aangegaan. 1.5 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst tot het organiseren van een congres / symposium / evenement / bijeenkomst / scholing met Interactie is aangegaan. 1.6 Partijen: Interactie en contractspartij gezamenlijk. 2. Algemeen 2.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen partijen waarop Interactie deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard. 2.2 Aanvullingen en/of afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 2.3 Eventuele Algemene inkoop- of andere voorwaarden van de contractspartij zijn eerst van toepassing indien partijen zulks schriftelijk overeenstemmen. In het geval dat er naast de Algemene Voorwaarden van Interactie nog andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de Algemene Voorwaarden van Interactie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 2.4 Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 3. Offertes 3.1 De aanbiedingen en offertes van Interactie zijn geldig gedurende een periode van 30 dagen na dagtekening van de aanbieding of de offerte, tenzij in de aanbieding respectievelijk offerte uitdrukkelijk anders is vermeld. 4. Prijzen / Vergoedingen 4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, evenals eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 4.2 Er geldt een bedenktermijn van 14 dagen. 5. Betaling 5.1 Betalingen van facturen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. De contractspartij is niet bevoegd om zijn betalingsverplichting op te schorten, te verrekenen of te compenseren om welke reden dan ook. 5.2 De contractspartij is zonder ingebrekestelling in verzuim door het enkele verloop van een betalingstermijn, ongeacht of de overschrijding van de betalingstermijn hem al dan niet kan worden toegerekend. Onverminderd de aan Interactie verder toekomende rechten is Interactie alsdan bevoegd van de deelnemer de wettelijke rente over het achterstallige bedrag te heffen en van de opdrachtgever en wettelijke handelsrente te berekenen vanaf de desbetreffende vervaldag. 5.3 Interactie heeft de bevoegdheid om werkzaamheden op te schorten wanneer de contractspartij in verzuim is. 5.4 Indien de contractspartij surseance van betaling aanvraagt, de contractspartij surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van de contractspartij is aangevraagd, de contractspartij in staat van faillissement is verklaard, en / of op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de contractspartij beslag wordt gelegd, zijn de vorderingen van Interactie op de contractspartij onmiddellijk opeisbaar. 5.5 Inkomende betalingen strekken tot voldoening van de openstaande posten, renten en kosten daaronder begrepen. 5.6 Wanneer de contractspartij in verzuim is, is deze [15%] incassokosten van het openstaande bedrag verschuldigd, onverminderd de bevoegdheid van Interactie om de vordering langs gerechtelijke weg te incasseren. 6. Uitvoering van de Overeenkomst 6.1 Interactie zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 6.2 Interactie verricht een inspanningsverplichting ten behoeve van de kwaliteit van het congres / symposium / evenement / bijeenkomst / scholing, en bewaakt de kwaliteit. 6.3 De contractspartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Interactie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de contractspartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Interactie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Interactie zijn verstrekt, heeft Interactie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de bij Interactie gebruikelijke tarieven aan de contractspartij in rekening te brengen. 6.4 Interactie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Interactie is uitgegaan van door de contractspartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Interactie kenbaar behoorde te zijn. 6.5 De contractspartij dient klachten ter zake van de uitvoering van de overeenkomst binnen uiterlijk zes weken na het plaatsvinden van het desbetreffende congres / symposium / evenement / bijeenkomst / scholing, schriftelijk te melden, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en). Na verloop van genoemde termijn vervalt elk recht om te klagen. 6.6 Het in behandeling nemen van een klacht schort de betalingsverplichting van de contractspartij niet op. 7. Overmacht 7.1 Ingeval van overmacht, dat wil zeggen een tekortkoming, welke aan Interactie niet kan worden toegerekend, omdat deze niet is te wijten aan de schuld van Interactie en ook niet krachtens de wet, rechtshandelingen of in het maatschappelijk verkeer voor de rekening van Interactie komt, zal Interactie de contractspartij hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard, de te verwachten duur van de overmacht en de bepalingen van de overeenkomst die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen. 7.2 Omstandigheden die in elk geval maar niet uitsluitend als overmacht worden aangemerkt zijn: oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme,overheidsmaatregelen, vervoersstoringen, werkstakingen, (natuur)rampen, ongevallen, vertraagde/uitblijven van levering van leveranciers en andere ernstige storingen in het bedrijf van Interactie alsmede de onmogelijkheid van nakoming van de overeenkomst als gevolg van tekortkomingen van de door Interactie ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen en/of zaken. 7.3 Ingeval van overmacht is Interactie gerechtigd: a. de uitvoering van de in de lid 1 en 2 van dit artikel bedoelde bepalingen gedurende de overmacht op te schorten, of b. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. 7.4 Indien Interactie bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Interactie gerechtigd het geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de contractspartij gehouden deze factuur te voldoen. 7.5 De kosten van het verplaatsen ten gevolge van overmacht van de verplichtingen van Interactie ingevolge deze overeenkomst zal de contractspartij in rekening worden gebracht. 8. Opschorting/Ontbinding 8.1 Interactie is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst, per brief of per fax, te ontbinden of op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, en onverminderd het recht van Interactie om, in plaats van ontbinding of opschorting, nakoming te vorderen, en onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien: a. de contractspartij tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst en zulk een verzuim niet binnen 14 dagen na verzendatum van de ingebrekestelling is opgeheven; b. na het sluiten van de overeenkomst aan Interactie omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de contractspartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet kan nakomen; c. de contractspartij surseance van betaling aanvraagt dan wel haar surseance van betaling wordt verleend; d. het faillissement van de contractspartij is aangevraagd dan wel de contractspartij in staat van faillissement is verklaard; e. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de contractspartij beslag wordt gelegd; 8.2 Indien Interactie op grond van dit artikel de overeenkomst ontbindt dan wel opschort, dan is elke vordering van Interactie op de contractspartij direct opeisbaar. 8.3 De contractspartij is bij niet (tijdige) nakoming steeds verplicht aan Interactie alle in redelijkheid door Interactie gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. 9. Intellectuele eigendomsrechten 9.1 Interactie behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en/of andere wettelijke bepalingen betreffende intellectueel eigendomsrecht. 9.2 De contractspartij heeft het recht de door Interactie aan contractspartij geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten (zoals cursusmateriaal, adviezen) en/of aan contractspartij uit hoofde van de verrichting van werkzaamheden en/of diensten door Interactie ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers, een en ander in de meest ruime betekenis, te gebruiken voor eigen gebruik, mits de contractspartij heeft voldaan aan zijn financiele verplichtingen. De door Interactie verstrekte goederen, producten, documentatie en/of gegevensdragers mogen niet door de contractspartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Interactie worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derde worden verstrekt of in gebruik worden gegeven. 9.3 Het is contractspartij niet toegestaan enige in of op de door Interactie aan contractspartij geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten en/of aan contractspartij uit hoofde van de verrichting van werkzaamheden en/of diensten door Interactie ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers, een en ander in de meest ruime betekenis, voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel of aanduiding van merken of handelsnamen van Interactie of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen. 9.4 Interactie is gerechtigd de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 9.5 Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel zal de contractspartij een direct opeisbare boete van 5.000 Euro voor elke overtreding verschuldigd zijn aan Interactie, onverminderd het recht van Interactie op volledige vergoeding van de door haar geleden schade. 9.6 Het bepaalde in dit artikel geldt ook na het einde van de overeenkomst. 10. Geheimhouding 10.1 De contractspartij is verplicht zowel gedurende als na het einde van de overeenkomst de vertrouwelijke informatie die hem ter kennis is gekomen geheim te houden en deze op geen enkele wijze aan derden bekend te maken en/of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze aan de contractspartij ter beschikking is gesteld. 10.2 Alle informatie die door klanten en/ of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor Interactie Opleidingen, haar medewerkers en de docenten. 10.3. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan: a. Alle schriftelijke, mondelinge of op andere wijze direct of indirect verstrekte informatie die als zodanig is aangeduid en/of waarvan de contractspartij weet of behoort te weten dat deze vertrouwelijk is; b. Alle product-, marketing-, klant- en/of bedrijfsgegevens die als zodanig zijn aangeduid en/of waarvan de contractspartij weet of behoort te weten dat deze vertrouwelijk zijn. 10.4 De verplichtingen zoals beschreven in dit artikel gelden niet ten aanzien van informatie: a. die op het moment van verstrekking reeds algemeen bekend was; b. die na verstrekking gepubliceerd wordt of op andere wijze openbaar wordt gemaakt tenzij een dergelijke publicatie onrechtmatig is ten aanzien van deze overeenkomst of enige andere overeenkomst; c. die voor het moment van verstrekking reeds rechtmatig in het bezit was van de contractspartij; d. die na verstrekking van een derde is verkregen, die deze informatie rechtmatig heeft verkregen zonder inbreuk te maken op een verplichting jegens Interactie. 10.5 Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel zal de contractspartij een direct opeisbare boete van 5.000 Euro voor elke overtreding verschuldigd zijn aan Interactie, onverminderd het recht van Interactie op volledige vergoeding van de door haar geleden schade. 11. Aansprakelijkheid 11.1 Interactie aanvaardt slechts aansprakelijkheid van de door de contractspartij geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekeraar van Interactie wordt gedekt en tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. 11.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Interactie beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 11.3 De in dit artikel bedoelde aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade. 11.4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Interactie aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Interactie toegerekend kunnen worden; c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover contractspartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 11.5 Interactie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 11.6 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Interactie of zijn ondergeschikten. 11.7 Interactie spant zich in de opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. 11.8 Bij uitvoering van de overeenkomst is Interactie niet aansprakelijk voor schade tengevolge van enige (stroom)storing, het slecht functioneren van door derden ter beschikking gestelde diensten of het ongeschikt zijn of worden van de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte zalen of ruimten. De aansprakelijkheid van Interactie zal niet verder gaan dan het op een ander tijdstip opnieuw beschikbaar stellen van apparatuur en benodigd personeel voor het zo mogelijk opnieuw verrichten van de overeengekomen werkzaamheden. 11.9 Interactie zal de aan haar door Opdrachtgever toevertrouwde materialen met grote zorg behandelen. Alle aansprakelijkheid ten aanzien van beschadiging of verlies van de materialen door welke oorzaak dan ook wordt uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Interactie. 11.10 Interactie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade en gederfde winst. 11.11 Opdrachtgever vrijwaart Interactie tegen aanspraken van derden ter zake van inbreuk op auteursrechten en/of industrieën /of industriële eigendomsrechten ten gevolge van door Interactie ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten diensten. 11.12 Interactie zal niet aansprakelijk worden gesteld door Opdrachtgever indien deze de mogelijkheid heeft ter zake rechtstreeks zijn eigen verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken. 11.13 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor ( indirecte) schade als gevolg van gebruik van cursusmateriaal binnen- en buiten Interactie. 11.14 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van de cursus en de gevolgen die zouden kunnen voortvloeien van wat tijdens de cursus onderwezen of geïnstrueerd is bij Interactie. 12. Privacy 12.1 Alle gegevens die contractspartij verstrekt teneinde zich bij Interactie in te schrijven voor een congres / symposium / evenement / bijeenkomst / scholing worden, ten behoeve van de facturering en nakoming van de overeenkomst door Interactie in haar administratie opgenomen. Verstrekte gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie en/of speciale doeleinden door Interactie en speciaal geselecteerde bedrijven. 13. Toepasselijk recht 13.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 14. Bevoegde rechter 14.1. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem. AFDELING II - ORGANISATIE VAN EEN CONGRES / SYMPOSIUM / EVENEMENT / BIJEENKOMST / SCHOLING De in de afdeling II vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (Afdeling I) uit deze algemene voorwaarden van toepassing indien Interactie met de opdrachtgever een overeenkomst tot het organiseren van een congres / symposium / evenement / bijeenkomst / scholing is aangegaan. 15. Totstandkoming van de overeenkomst 15.1 De overeenkomst komt tot stand zodra de opdrachtgever een door Interactie uitgebrachte aanbieding dan wel offerte in zijn geheel schriftelijk heeft aanvaard 15.2 Alle door Interactie uitgebrachte aanbiedingen of offertes zijn vrijblijvend en kunnen worden ingetrokken of gewijzigd, zolang Interactie niet schriftelijk de aanvaarding van de opdracht aan de opdrachtgever heeft bevestigd 16. Uitvoering van de opdracht 16.1 Interactie zal zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst aanvangen met het organiseren van een congres / symposium / evenement / bijeenkomst / scholing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 16.2 Interactie is gerechtigd om, indien Interactie dit voor de goede uitvoering van de overeenkomst nodig, nuttig of vereist acht, de gehele of de gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst aan derden op te dragen. 16.3 De door Interactie opgegeven termijn voor levering geldt niet als fataal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de door Interactie opgegeven termijn voor levering geeft geen recht op schadevergoeding. Bij overschrijding van de opgegeven termijn voor levering is Interactie eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim. 17. Wijzigingen in de opdracht 17.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook, dienen schriftelijk door Interactie aanvaard te worden. 17.2 De oorspronkelijk overeengekomen termijn van uitvoering kan door een wijziging komen te vervallen. Partijen dienen alsdan schriftelijk een nieuwe termijn van uitvoering overeen te komen. 17.3 Indien blijkt dat uitvoering van de overeenkomst niet kan leiden tot het door de opdrachtgever beoogde resultaat, dan zal Interactie de opdrachtgever daarvan in kennis stellen en in overleg treden over het vervolg. Interactie behoudt in dat geval aanspraak op de overeengekomen vergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 17.4 Werkzaamheden die niet onder de overeenkomst vallen, worden door Interactie slechts na schriftelijke opdracht van opdrachtgever uitgevoerd en zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht. 17.5 Meerwerk zal door Interactie aan de opdrachtgever worden voorgelegd zodra deze te voorzien is. Kosten van meerwerk komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij zulks schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen. 17.6 Werkzaamheden die door Interactie uitgevoerd worden voordat de overeenkomst tussen partijen is ondertekend, zullen uitsluitend worden uitgevoerd na schriftelijke opdracht van de opdrachtgever. Deze werkzaamheden zullen door Interactie afzonderlijk in rekening worden gebracht. 18. Vergoedingen 18.1 Partijen komen een vergoeding schriftelijk overeen. 18.2 Indien partijen een overeenkomst met een looptijd van meer dan een jaar dan wel voor onbepaalde tijd zijn aangegaan, is Interactie gerechtigd de vergoeding elk kalenderjaar te verhogen tot een maximum van 50% loonindexcijfer van de CAO-lonen per maand voor volwassenen en 50% prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie van alle huishoudens in Nederland, een en ander conform de door het CBS toegepaste systematiek. Interactie zal deze verhoging van de vergoeding uiterlijk drie maanden voor het begin van het nieuwe begrotingsjaar aan de opdrachtgever schriftelijk bekendmaken. 18.3 Indien de verhoging van de vergoeding het in lid 2 van dit artikel bedoelde maximum overschrijdt, en de opdrachtgever niet instemt met de verhoging, dan zullen partijen in onderhandeling treden over de vergoeding teneinde een nieuwe vergoeding overeen te komen. 18.4 Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen over de nieuwe vergoeding zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, is elk van de partijen gerechtigd de overeenkomst tegen het einde van het lopende begrotingsjaar op te zeggen, met dien verstande dat lopende cursussen worden voltooid. 18.5 Bij overeenkomsten met een looptijd van meer dan 3 maanden kan periodiek gefactureerd worden. 18.6 Interactie is gerechtigd om de in de opdracht vermelde bedragen voorts te wijziging indien zich na het verstrekken van de opdracht de doorberekende kosten van derden zich wijzigen of heffingen van overheidswege zich wijzigen. 18.7 Interactie is bevoegd commissieregelingen met derden te treffen, zonder dat de opdrachtgever daar een aanspraak op kan doen gelden. 18.8 Bij werkzaamheden op zaterdagen worden de uurtarieven verhoogd met een toeslag van 25%, voor zon- en feestdagen geldt een toeslag van 50%. 19. Annulering door opdrachtgever 19.1 Annulering van het congres / symposium / evenement / bijeenkomst / scholing door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden. 19.2 Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van de schriftelijke annulering door Interactie. 19.3 Bij annulering zullen alle reeds verrichte werkzaamheden en de nog te maken kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 19.4 Vindt de annulering plaats minimaal 1 jaar voordat de te organiseren activiteit plaats zal vinden, dan is de cliënt het totaal overeengekomen bedrag verschuldigd, onder aftrek van de kosten die ten gevolge van de annulering niet gemaakt behoeven te worden en welke bovendien door derden niet aan Interactie in rekening gebracht kunnen worden. 20. Vergunningen 20.1 Alle aan het congres / symposium / evenement / bijeenkomst / scholing gerelateerde vergunningen dienen in overleg tussen Interactie en de opdrachtgever te worden aangevraagd. De opdrachtgever draagt de kosten voor de aanvraag alsmede voor het behouden van de vergunningen. AFDELING III – VOLGEN VAN EEN CONGRES / SYMPOSIUM / EVENEMENT / BIJEENKOMST De in de afdeling III vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (Afdeling I) uit deze algemene voorwaarden van toepassing indien Interactie met de deelnemer een overeenkomst tot het volgen van een congres / symposium / evenement / bijeenkomst / scholing is aangegaan. 21. Totstandkoming van de overeenkomst 21.1 De overeenkomst komt tot stand zodra de deelnemer zich in overeenstemming met het bepaalde in artikel 22 heeft aangemeld. 22. Aanmelding en toelating 22.1 Aanmelding voor een congres / symposium / evenement / bijeenkomst / scholing dient te geschieden door een volledig en juist ingevuld aanmeldingsformulier aan Interactie te verstrekken. 22.2 Interactie kan toelatingseisen stellen aan de deelnemer. Deze toelatingseisen kunnen verband houden met onder andere de genoten vooropleiding en/of ervaring dan wel specialisatiegraad van de deelnemer. Om vast te stellen of de deelnemer voldoet aan de toelatingseisen kan Interactie onder andere referenties inwinnen, voortoetsen houden of voorbereidende cursussen verplicht stellen. De deelnemer wordt geacht aan de toelatingseisen te voldoen indien door Interactie aan de deelnemer schriftelijk is medegedeeld dat de deelnemer tot de cursus is toegelaten. 22.3 Interactie is gerechtigd de deelnemer zonder opgave van redenen niet toe te laten tot een congres / symposium / evenement / bijeenkomst, in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van de volledige aan Interactie betaalde cursusprijs. De niet-toelating van de deelnemer tot een congres / symposium / evenement / bijeenkomst / scholing wordt door Interactie schriftelijk bevestigd. 23. Betaling 23.1 Indien de deelnemer in verzuim is zoals bedoeld in artikel 5 lid 2, is Interactie onder andere gerechtigd de toezending van (cursus)materiaal en eventuele huiswerkopdrachten stop te zetten, af te zien van de registratie van de aanwezigheid en/of van de inlevering van huiswerkopdrachten van de deelnemer, de deelnemer uit te sluiten van een eventueel examen, af te zien van het toesturen van een bewijs van deelname of een certificaat dan wel het niet toekennen van opleidingspunten. 24. Annulering door deelnemer 24.1 Annulering van het congres / symposium / evenement / bijeenkomst / scholing door de deelnemer dient schriftelijk te geschieden. 24.2 Annulering door de deelnemer is zonder kosten mogelijk tot acht weken voor aanvang van het congres / symposium / evenement / bijeenkomst / scholing. Cursusmateriaal kan niet geannuleerd worden. Bij annulering tussen acht weken en vier weken voor aanvang van het congres / symposium / evenement / bijeenkomst / scholing is de deelnemer 50% van de cursusprijs verschuldigd. Bij annulering later dan vier weken voor aanvang van het congres / symposium / evenement / bijeenkomst / scholing is de deelnemer de gehele cursusprijs verschuldigd. 24.3 De deelnemer kan een vervanger aan het congres / symposium / evenement / bijeenkomst / scholing laten deelnemen, mits dit vier weken van te voren schriftelijk bij Interactie is gemeld en Interactie hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend en mits de deelnemer voldoet aan de gestelde toelatingseisen. Indien een vervanger van de deelnemer aan het congres / symposium / evenement / bijeenkomst / scholing deelneemt, is de vervanger de cursusprijs verschuldigd. OF 24.3 Bij tussentijdse beëindiging van het congres / symposium / evenement / bijeenkomst / scholing door de deelnemer vindt geen restitutie van de cursusprijs plaats. 25. Wijziging datum/annulering door Interactie 25.1 Interactie is gerechtigd zonder opgave van reden het congres / symposium / evenement / bijeenkomst / scholing op een andere datum te laten plaatsvinden, in welk geval de deelnemer het recht heeft zonder kosten te annuleren. De deelnemer zal hierover schriftelijk worden bericht door Interactie. 25.2 Interactie is gerechtigd zonder opgave van reden het congres / symposium / evenement / bijeenkomst / scholing te annuleren, in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van de volledige aan Interactie betaalde cursusprijs. De deelnemer zal hierover schriftelijk worden bericht door Interactie. 26. Reclames en klachten 26.1 De deelnemer dient eventuele reclames of klachten ter zake van de uitvoering van de overeenkomst binnen 14 dagen na ontdekking van de vermeende tekortkoming althans uiterlijk binnen 14 dagen na de laatste cursusdag van het desbetreffende congres / symposium / evenement / bijeenkomst / scholing, schriftelijk te melden, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en). Na verloop van genoemde termijnen vervalt elk recht op reclame of om te klagen. 26.2 Het in behandeling nemen van een reclame of klacht schort de betalingsverplichting van de deelnemer niet op. 26.3 Reclameren of klagen is niet mogelijk, indien de vermeende tekortkoming is veroorzaakt door nalatigheid van de deelnemer of doordat de deelnemer in strijd heeft gehandeld met door Interactie gegeven uitdrukkelijke instructies en aanwijzingen dan wel indien hij niet aan zijn verplichtingen jegens Interactie heeft voldaan. 26.4 Indien de deelnemer met inachtneming van het bepaalde in de voorgaande leden reclameert of klaagt en zijn reclame of klacht wordt door Interactie gegrond bevonden, zal Interactie de overeenkomst alsnog uitvoeren zoals overeengekomen, tenzij dit voor de deelnemer aantoonbaar zinloos is geworden. De deelnemer dient dit schriftelijk te melden aan Interactie. 26.5 Indien het alsnog uitvoeren van de overeenkomst aantoonbaar zinloos is geworden zoals bedoeld in het vorige lid, heeft de deelnemer recht op een prijsreductie. 27. Copyright 27.1 Copyright; het eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij Interactie Opleidingen. Op alle leermiddelen en getoonde beelden berust copyright.

Het team

Vacatures en stages

Contactgegevens

Algemene voorwaarden

Klachtenprocedure

Contactgegevens

Interactie GroepHorapark 9, 6717LZ EdeT. 0318-693501 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Congresbureau Interactie BV

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Arnhem: 09112237BTW nummer: NL813621471B01

Interactie Opleidingen BV

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Arnhem: 50760394BTW nummer: Interactie Opleidingen BV is BTW vrijgesteld.

Interactie moet je ervaren

Aanmelden nieuwsbrief

Offerte aanvragen

Lees meer: Algemene voorwaarden

  • Hits: 411

Agenda

Agenda

Onze activiteiten

Interactie organiseert zelf en in opdracht van derden diverse cursussen en congressen. De meeste activiteiten zijn medisch georiënteerd.

Congressen

U treft hier een overzicht aan van alle congressen en symposia die wij op eigen initiatief of in opdracht van opdrachtgevers organiseren.

Alle congressen

Mythen, Missers en Maatwerk + Meesterwerk

Download presentaties van sprekers

Indien u gerelateerde informatie wilt ontvangen van congressen en cursussen in uw vakgebied, dan kunt u zich hier aanmelden.

Aanmelden

Cursussen

U treft hier een overzicht aan van alle cursussen die wij op eigen initiatief of in opdracht van opdrachtgevers organiseren.

Alle cursussen

FCCS

Vitaal bedreigde patient

NVSHA

Maatwerk cursussen

Het NSTZ heeft vanaf 2013 grote expertise opgebouwd op het gebied van ABCDE en andere (multidisciplinaire) interactieve skills trainingen.

Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken

Crew Resource Management is een veiligheidstraining voor multidisciplinaire teams in de spoedeisende of hoog-complexe zorg. CRM is eind jaren zeventig ontwikkeld in de luchtvaart om incidenten aan te pakken die gebeurden door het falen van de samenwerking in de cockpit. Centraal hierbij staan de niet-technische vaardigheden (non-technical skills) zoals communicatie, besluitvorming en leidinggeven. Deze vaardigheden zijn, alleen of in combinatie, in ongeveer zeventig procent van de incidenten en ongelukken beslissend voor een fatale afloop.

ALS staat voor Advanced Life Support. De cursus is bedoeld voor artsen en verpleegkundigen en gericht op het aanleren van specialistische reanimatie in teamverband. Aan bod komen onder andere de analyse van verschillende ritmestoornissen, het gebruik van medicatie en defibrillatie. Tijdens de tweedaagse, gestandaardiseerde, cursus is ruim voldoende tijd om de verschillende scenario’s onder toezicht van een instructeur te oefenen. BLS staat voor Basic Life Support. Voor de meeste mensen beter bekend als reanimeren. Reanimeren is iets dat iedereen kan leren. In een training van ongeveer 4 uur leert u hoe u iemand met een circulatiestoornis (hartstilstand) op de best mogelijke manier kunt helpen. Met de vaardigheden die u op deze cursus leert kunt u de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroten.

Voor co-assistenten organiseren wij een eendaagse ABCDE cursus.Voor arts-assistenten organiseren wij een tweedaagse ABCDE cursus. Een must voor elke (aanstaande) arts met verantwoordelijkheid in de acute zorg of diensten buiten kantoortijd Ervaren medische docenten dagelijks werkzaam in de acute en intensieve zorg Up-to-date documentatie Plenair onderwijs in state-of-the-art trainingscentrum Praktisch oefenen in NSTZ simulatiecentrum Ervaar de realiteit in scenariotrainingen met video feedback Certificaat van Nederlands Instituut voor Acute Zorg 5 minuten van Intercity station Ede-Wageningen

Interactie helpt u graag bij het organiseren van uw cursus. Wij kunnen zowel de totaalorganisatie als deelorganisatie voor u uitvoeren. Maak gebruik van alle NSTZ faciliteiten en de expertise van Interactie. Graag stellen wij in overleg met u een dienstenpakket samen dat aan al uw wensen en eisen voldoet.

Congressen

Cursus Vitaal Bedreigde Patient

NVSHA cursussen

EM Masterclasses

Alle cursussen

Alle congressen

FCCS cursussen

Het team

Vacatures en stages

Contactgegevens

Algemene voorwaarden

Klachtenprocedure

Contactgegevens

Interactie GroepHorapark 9, 6717LZ EdeT. 0318-693501 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Congresbureau Interactie BV

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Arnhem: 09112237BTW nummer: NL813621471B01

Interactie Opleidingen BV

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Arnhem: 50760394BTW nummer: Interactie Opleidingen BV is BTW vrijgesteld.

Interactie moet je ervaren

Aanmelden nieuwsbrief

Offerte aanvragen

Lees meer: Agenda

  • Hits: 1353